Get Adobe Flash player

   體適能與保健課程-室外課合格及不合格運動服/鞋之相關圖片


       →衣服 - 合格  鞋子-合格
       →衣服 - 不合格  鞋子-不合格


   最新消息

                     108學年度第2學期


                        →108-2新生盃三對三籃球賽競賽辦法
            →108-2中科盃籃球賽競賽辦法


                     108學年度第1學期

                    
                       →108-1中科盃羽球賽競賽辦法
            →108-1系際創意流行舞蹈比賽競賽辦法
            →108-1校慶拔河競賽辦法
            →108-1校慶教職員工生大隊接力競賽辦法